Hulp nodig?
Telefoon: 06 580 155 11
E-mail: info@doejemee.nu

Hoofdcontent

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.        Materiaal: alle spullen en andere middelen die de opdrachtnemer in gebruik neemt om de opdracht uit te voeren;

2.       Opdrachtgever: de wederpartij van degene die zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht. In dit geval Stichting DOEJEMEE;

3.       Opdrachtnemer: degene die zich jegens een opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht;

4.       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

5.       Overmacht: dit duidt op een niet-toerekenbare onmogelijkheid om een verplichting na te komen, waardoor de persoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt. Men gaat er immers van uit dat "niemand gehouden is tot het onmogelijke".

6.       Partijen: opdrachtgever en -nemer;

 

Artikel 2 - Identiteit van de opdrachtgever

Stichting DOEJEMEE;

De Raetsingel 1

5831 KC Boxmeer

 

info@doejemee.nu

 

KvK-nummer:       55039073

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die tot stand zijn gekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op afstand;

2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de opdrachtnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de opdrachtnemer erop gewezen waar de algemene voorwaarden van Stichting DOEJEMEE zijn in zien;

3.       Is de overeenkomst op afstand digitaal afgesloten, kunnen de algemene voorwaarden via de digitale weg aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, in afwijking tot het vorige lid;

4.       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

1.        De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

2.       In de overeenkomst wordt de duur van de opdracht vastgelegd, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere afspraak overeenkomen.

 

Artikel 5 – Wijzigingen in de overeenkomst

1.        Wanneer er tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het nodig is de overeenkomst te wijzigen, is dit tussentijds mogelijk wanneer dit nodig is om tot een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst te komen;

2.       Lid 1 is alleen van toepassing wanneer de wijziging in overleg gebeurt tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

Artikel 6 -  Uitvoering van de overeenkomst

1.        Opdrachtnemer zal naar zijn/haar beste inzicht en vermogen de opdracht uitvoeren met inachtneming van de bijbehorende wet- en regelgeving;

2.       Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden, wanneer dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Offertes

1.        Alle offertes, prijsopgaven en dergelijke door opdrachtgever zijn geheel vrijblijvend;

2.       Alle overeenkomsten c.q. opdrachten zijn geheel vrijblijvend en komen pas daadwerkelijk tot stand wanneer een overeenkomst schriftelijk is bevestigd door opdrachtgever en opdrachtnemer;

3.       Opdrachtgever mag de overeenkomst kosteloos annuleren wanneer de uitvoering van de overeenkomst nog niet is begonnen;

4.       Wanneer er kosten komen bij het opstellen van een offerte of een prijsopgave, komen deze kosten voor degene die de offerte of de prijsopgave opstelt;

5.       Opdrachtnemer kan geen recht ontlenen voor het krijgen van een vervolgopdracht onder dezelfde voorwaarden;

6.       De prijzen in de offerte zijn altijd inclusief BTW en omzetbelasting, voor zover dit van toepassing is. Er kan dus geen nabetaling worden gevraagd van de omzetbelasting.

 

Artikel 8 – Materiaal en benodigdheden

1.        Wanneer er in de overeenkomst specifieke namen worden genoemd van opdrachtnemers die de overeenkomst gaan uitvoeren, is de opdrachtnemer niet gerechtigd vervangende opdrachtnemers te regelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. In dit geval is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te wijzigen of te ontbinden;

2.       Indien opdrachtnemer derden betrekt, met goedkeuring van de opdrachtgever, dient de opdrachtnemer vervanging te regelen van de derden wanneer zij zich ziek melden of zich afmelden. De vervanging dient geschikt te zijn voor de uitvoering van de overeenkomst; dit betekent iemand met dezelfde kennis en vaardigheid). De overeengekomen prijs wordt niet gewijzigd. De opdrachtgever kan de vervanging afkeuren en de overeenkomst naar aanleiding hiervan op te zeggen zonder schadevergoeding alsook andere kosten te verschaffen;

3.       De opdrachtnemer zorgt voor alle benodigde materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, behalve wanneer dit anders is overeengekomen met opdrachtgever. De materialen dienen te voldoen aan de benodigde veiligheidseisen. Opdrachtnemer garandeert hierbij dat alle materialen die hij/zij gebruikt veilig zijn en in goede staat;

4.       Opdrachtgever is gerechtigd de benodigde materialen te inspecteren evenals de identificatie van derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 9 – Tarieven

1.        De tarieven zijn uitgedrukt in Euro tenzij er anders is overeengekomen;

2.       De bedragen in de overeenkomst zijn altijd inclusief BTW en omzetbelasting, voor zover dit van toepassing is. Er kan dus geen nabetaling worden gevraagd van de omzetbelasting;

3.       De opdrachtnemer ontvangt een opdrachtbevestiging van opdrachtgever met een schriftelijk overeengekomen prijs, tenzij er uitdrukkelijk is afgeweken door overeen te komen dat de opdrachtnemer de daadwerkelijk gemaakte uren en/of kosten worden vergoed. Bij een dreigende overschrijding van de overeengekomen uren zal de opdrachtnemer dit tijdig aan de opdrachtgever melden.

 

Artikel 10 – Facturering

1.        Facturen die bestemd zijn voor opdrachtgever dienen per e-mail te worden verstuurd naar facturen@doejemee.nu.

Ten name van Stichting DOEJEMEE

De Raetsingel 1

5831 KC  Boxmeer

2.       De factuur van de opdrachtnemer dient te voldoen aan de wet- en regelgeving en moet in ieder geval bevatten:

         o    NAW-gegevens van het bedrijf van opdrachtnemer;

         o    KvK-nummer van het bedrijf van opdrachtnemer;

         o    Btw-nummer indien van toepassing en de BIC code;

         o    IBAN-nummer van het bedrijf van opdrachtnemer;

         o    Factuurnummer;

         o    Bedrag inclusief en exclusief BTW;

         o    School waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd;

         o    Omschrijving van overeenkomst.

3.       Opdrachtgever betaalt de factuur van opdrachtnemer binnen 30 dagen;

4.       Wanneer opdrachtgever niet binnen 30 dagen betaalt, heeft opdrachtnemer niet het recht de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen;

 

Artikel 11 – Tekortkoming

1.        Wanneer de opdrachtnemer zijn verplichting(en) niet nakomt, is deze in verzuim;

2.       Indien er sprake is van overmacht wordt de overeenkomst door beide partijen niet ontbonden of andere acties ondernomen zonder overleg;

3.       Onder overmacht valt niet:

         o    Personeelsgebrek;

         o    Staking;

        o    Toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer;

        o    Ziekte;

        o    Vervoerproblemen, waaronder autopech.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1.        Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle aanspraken van derden;

2.       Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor veilige omstandigheden tijdens het uitvoeren van de overeenkomst waaronder de aansprakelijkheid vermeldt in artikel 7:658 lid 4 BW;

3.       Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder

de Wet Bescherming Persoonsgegevens, bij raadpleging en gebruikmaking, in de breedste zin des woord,

van door opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, documentatie, (persoons)gegevens en overige

informatie ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 13 – Geheimhouding en intellectuele eigendom

1.        Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden;

2.       Opdrachtnemer is verplicht de informatie die door middel van de uitvoering van de overeenkomst tot hem/haar is gekomen voor zich te houden en niet voor een ander doel te gebruiken;

3.       De inhoud en resultaten van de overeenkomst worden niet publiek gedeeld, tenzij opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming geeft;

4.       Opdrachtnemer legt de geheimhouding op aan ingeschakelde werknemers en/of derden;

5.       Opdrachtnemer garandeert dat de hij ter uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op eigendomsrechten van derden of andere rechten van derden;

6.       Indien lid 5 van toepassing is op opdrachtnemer, neemt opdrachtnemer hier volledige verantwoordelijkheid voor en vrijwaart opdrachtnemer de opdrachtgever;

7.       Opdrachtgever is gerechtigd om foto- en videomateriaal te maken van producten en diensten van opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd om genoemd foto- en videomateriaal te gebruiken en te publiceren op papier en online zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan opdrachtnemer;

 

Artikel 14 – Opzegging en beëindiging

1.        Opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Hierbij wordt er een opzegtermijn van minimaal één maand in acht genomen. Opdrachtgever is geen schadevergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer;

2.       Opdrachtnemer kan de overeenkomst opzeggen in overleg met opdrachtgever met een opzegtermijn van minimaal één maand;

3.       Opzegging gebeurt door middel van een aangetekende brief;

4.       Opzegging zorgt er niet voor de partijen zich niet meer hoeven te houden aan de geheimhoudingsplicht en aansprakelijkheid;

5.       De overeenkomst kan te allen tijde worden beëindigd door opdrachtgever zonder enige waarschuwing in onderstaande gevallen:

         o    bij liquidatie, ontbinding, fusie, splitsing of overname van de onderneming van opdrachtnemer;

         o    faillissement van de opdrachtgever

        o    toepassing WSNP op de opdrachtgever of een aanvraag hiertoe.

6.       In geval van lid 5 is de opdrachtgever gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te zeggen zonder een schadevergoeding te betalen aan opdrachtnemer.

 

Artikel 15 – Geschillen

1.        Op overeenkomsten tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

2.       Geschillen tussen partijen worden zoveel mogelijk minnelijk opgelost;

 

Artikel 16 – Wijziging algemene voorwaarden

1.        Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Opdrachtgever zal, indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden, opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig toezenden;