Stichting Doejemee

De Raetsingel 1
5831 KC Boxmeer

Hulp nodig?
Telefoon: 06 - 58 01 55 11 (algemeen nummer backoffice)

Hoofdcontent

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Doejemee
Informatie wet- en regelgeving / privacy statement
Versie december 2019
 
Algemeen
Stichting Doejemee is katalysator voor vernieuwingsprojecten binnen de domeinen onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn en het bedrijfsleven. Het leren van en door kinderen van 2 tot 15 jaar staat hierbij centraal. Middels cultuur, sport, gezondheid, inrichting, gelukskansen en lesprogramma’s op maat, opereren we in de directe leef- en ontwikkelomgeving van kinderen.
 
Wij zijn te vinden in de gemeentes Bergen, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St Hubert, St Anthonis en Gennep. Deze gemeentes ondersteunen ons met subsidie.
 
Om kinderen kennis te laten maken met het lokale aanbod van sport- en cultuur maken wij gebruik van het platform Sjors Sportief - Sjors Creatief van Sportstimulering Nederland.
 
Privacyverklaring
Doejemee verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms anonimiseren wij uw persoonsgegevens zodat u niet meer herleidbaar bent als persoon.
 
Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Ja, in de meeste gevallen wel. In veel gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst.
 
Gegevens verzameld bij anderen?
Doejemee verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die wij verwerken ontvangen wij van de betrokkenen zelf. Uitzondering hierop zijn gegevens die worden verkregen van scholen en samenwerkingspartners waarmee Doejemee een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten. In dat geval fungeert de Doejemee als verwerker.
 
Privacyteam
Doejemee heeft, gezien de omvang van minder dan 15 medewerkers, gekozen voor een intern privacyteam. We hebben gekozen om dit intern op te pakken en niet te kiezen voor een functionaris gegevensbescherming (FG), omdat wij hiertoe niet verplicht zijn volgens de wetgeving. Wij zijn namelijk geen publieke organisatie of overheidsinstantie; hebben niet als kerntaak om betrokkenen stelselmatig op grote schaal te observeren en wij zijn niet hoofdzakelijk belast met het op grote schaal verwerken van bijzondere persoonsgegevens.
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Sjors Sportief/Creatief
Om kinderen kennis te laten maken met het lokale aanbod van sport- en cultuur maken wij gebruik van het platform Sjors Sportief/Creatief van Sportstimulering Nederland. Wij verwerken de volgende gegevens bij een inschrijving van activiteit(en):

Gegevens Benodigd voor
Voor- en achternaam gebruiker Aanhef contactmoment.
Voor- en achternaam kind(eren) Voor volledigheid presentielijst per activiteit.
Geboortedatum kind(eren) Controle of deelnemer leeftijdsbevoegd is voor activiteit.
Geslacht kind(eren) Enkele activiteiten zijn enkel voor een bepaald geslacht.
School en groep van kind(eren) Participatie meten per basisschool en zoekactiviteiten worden per groep getoond.
Telefoonnummer en emailadres gebruiker

Contactmogelijkheid indien er wijzigingen of calamiteiten zijn omtrent de activiteit (voor ouders).

Gerichter contact mogelijk om gezamenlijk doel te bereiken en zodat inschrijvers juiste contactpersoon kunnen benaderen (voor aanbieders).

De gekozen activiteit(en) Zodat de aanbieder weet voor welke en hoeveel er voor een activiteit is ingeschreven.
Of het kind reeds lid is van een vereniging Inzage in deze geanonimiseerde data geeft inzichten in trendontwikkelingen.
Medische gegevens voor zover van belang voor de activiteit Deze gegevens dragen bij aan een goed en veilig begeleiden van de activiteit.
IBAN-gegevens voor facturatie (indien er kosten zijn Informatie is benodigd om incasso uit te voeren.

 

Activiteiten onder schooltijd & projecten
Wij verwerken de volgende gegevens bij activiteiten onder schooltijd en projecten:

Gegevens Benodigd voor
Voor- en achternaam, adres, kvk nummer aanbieders Opmaken van opdrachtbevestigingen en modelovereenkomsten m.b.t. activiteiten onder schooltijd en/of projecten.
Emailadres, telefoonnummer aanbieders Opmaken van opdrachtbevestigingen en modelovereenkomsten m.b.t. activiteiten onder schooltijd en/of projecten en contactmogelijkheden.
Voor- en achternaam en telefoonnummer contactpersoon school, adres school. Opmaken van opdrachtbevestigingen en modelovereenkomsten m.b.t. activiteiten onder schooltijd en/of projecten en contactmogelijkheden.

 

Uniek Sporten
Doejemee is het aanspreekpunt voor Uniek Sporten in het Land van Cuijk. Onze wens is om zoveel mogelijk kinderen met een handicap uit de regio te begeleiden naar passend sportaanbod. Wij verwerken hiervoor de volgende gegevens:

Gegevens Benodigd voor
Voor- en achternaam ouders/verzorgers en kind(eren) Aanhef contactmoment.
Emailadres, telefoonnummer ouders/verzorgers Contactmogelijkheid.
Woonplaats Voor zoekgebied sportverenigingen.
School en groep van kind(eren) Participatie meten per basisschool en voor het ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte sport.
Beperking Deze gegevens dragen bij aan een goed en veilig begeleiden van de activiteit en voor het ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte sport.
Of kind reeds lid is van een vereniging of lid is geweest Voor het ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte sport.

 

Op basis van welke grondslagen gebruiken wij uw gegevens?
1.   Toestemming
Wij verwerken gegevens met een doel. Doejemee verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: aanbieders kunnen evt. wijzigingen omtrent aankomende activiteiten aan u doorgeven, om diensten te kunnen leveren, om de dienstverlening uit te kunnen voeren en/of verbeteren, afhandeling van uw betaling (indien van toepassing), verwerken van statische gegevens om de mate van succes van een project inzichtelijk te maken en hiernaar te kunnen handelen.

2.   Overeenkomst
Voor het opmaken van een opdrachtbevestiging gebruikt Doejemee persoonsgegevens om de dienstverlening uit te kunnen laten voeren.  

3. Wettelijke verplichting
Wij hebben een wettelijke verplichting op basis waarvan wij persoonsgegevens moeten verwerken. Deze verplichtingen staan in een andere wet. Ter illustratie: facturen of loonadministratie die 7 jaar bewaard moeten worden.

4.   Taak van algemeen belang
Het kan zijn dat Doejemee uw persoonsgegevens moet verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 
Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming
Stichting Doejemee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Doejemee) tussen zit.
 
Delen van persoonsgegevens
Via het platform Sjors Sportief/Creatief van Stichting Doejemee hebben aanbieders toegang tot de gegevens van de inschrijvers aan hun activiteit(en). De aanbieders kunnen alleen een beperkt en relevant deel van de gegevens inzien die zij nodig hebben voor de uitvoering van de activiteiten. Deze zijn maximaal tot 1 jaar na de activiteit inzichtelijk, daarna worden deze geanonimiseerd.
 
Stichting Doejemee deelt geanonimiseerde statistische gegevens van een activiteit met de betreffende gemeente. De gemeente heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van haar cultuur- en sportstimuleringsbeleid ten behoeve van haar inwoners.
 
Stichting Doejemee verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Stichting Doejemee sluit een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. Stichting Doejemee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Stichting Doejemee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gecommuniceerd met het volledige team en stagiaires. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@doejemee.nu
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Stichting Doejemee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Contactgegevens Tot 1 jaar na beëindiging van deelname van de gemeente aan Sjors Sportief/ Sjors Creatief. Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering.
Inloggegevens (ouder) Tot 1 jaar na beëindiging van deelname van de gemeente aan één van de projecten, dan wel tot 2 jaar na de laatste inschrijving op een account. Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering.
Gegevens deelnemer (kind) Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd. Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering.
Gegevens gekozen activiteit Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd. Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering.
Contactgegevens scholen Tot 1 maand na wijziging van de functionaris. Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering.
Contactgegevens aanbieders Gedurende de uitvoering van de overeenkomst, tot 7 jaar na de laatste samenwerking. Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering.
Contactgegevens Uniek Sporten Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd. Redelijk belang in verband met een correcte bedrijfsvoering.

Rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Doejemee en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doejemee.nu.  
 
Stichting Doejemee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Doejemee gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
 
Contact
Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@doejemee.nu.